Tài khoản VIETCOMBANK

Tài khoản VIETCOMBANK

Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Bắc Sài Gòn.

Chủ tài khoản: TRẦN TRUNG KIÊN.

Số tài khoản: 05010-0006-7966